Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOTEL DE ACHTERHOEK

Gevestigd te Laren (Gld.), ingeschreven in het Handelsregister Kamer van Koophandel,
dossiernummer 62323504.
Gedeponeerd ter Kamer van Koophandel onder nummer KvK01/2577110

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In het navolgende wordt verstaan onder:

 • Hotel De Achterhoek: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hotel De Achterhoek B.V., statutair gevestigd te Laren, gemeente Lochem.
 • Diensten: het in de ruimste zin des woords, door Hotel De Achterhoek verlenen van logies en/of het verstrekken van ruimten met alle daarbij behorende werkzaamheden en/of diensten.
 • Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Hotel De Achterhoek een overeenkomst tot het verrichten van Diensten heeft gesloten. Onder Klant wordt eveneens verstaan de tussenpersoon die al dan niet in naam van zijn of haar relatie een overeenkomst tot het verrichten van Diensten heeft gesloten.
 • Gast: degene aan wie Hotel De Achterhoek op grond van een met een Klant gesloten overeenkomst de Diensten moet verlenen. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van Gast wordt hieronder tevens verstaan degene(n) die de Gast vergezelt of vergezellen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, wordt in deze onder Gast of Klant verstaan zowel de Gast als de Klant.
 • Hotelovereenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Hotel De Achterhoek en de Klant waarbij Hotel De Achterhoek tegen betaling door de Klant of de Gast ten behoeve van die Klant en/of Gast diensten verricht. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van Hotelovereenkomst wordt hieronder tevens verstaan enig andere overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 • Reserveringswaarde: de waarde van de Hotelovereenkomst.
 • Online-reservering: de reservering die gedaan wordt met behulp van het reserveringsformulier dat beschikbaar is op de website van Hotel De Achterhoek (www.hoteldeachterhoek.nl), waarbij door de Klant en Hotel De Achterhoek een overeenkomst wordt aangegaan, waarin is vastgelegd voor welke periode en onder welke voorwaarden de Hotelovereenkomst zal worden geëffectueerd.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1
De algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere verbintenissen hoe ook genaamd, die voortvloeien uit de overeenkomst(en) waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

2.2
Van deze algemene voorwaarden afwijkende aanbiedingen of overeenkomsten of bedingen zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Hotel De Achterhoek overeengekomen.

 

2.3
Toepasselijkheid van de door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden (hoe ook genaamd) wordt hierbij uitgesloten/van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestaat in het laatste geval strijdigheid tussen de onderhavige voorwaarden en de door de Klant gehanteerde voorwaarden, dan prevaleren de onderhavige voorwaarden.

Artikel 3: Totstandkoming van de Hotelovereenkomst

3.1
Hotel De Achterhoek behoudt zich alle rechten voor om te allen tijde af te zien van het sluiten van een Hotelovereenkomst.

 

3.2
Hotel De Achterhoek zal nimmer een Hotelovereenkomst weigeren om reden van discriminatie, zoals onder meer genoemd in artikel 429quater Wetboek van Strafrecht (discriminatie).
3.3
Alle aanbiedingen voor de totstandkoming van een Hotelovereenkomst zijn vrijblijvend en gelden in ieder geval slechts voor zover de capaciteit van Hotel De Achterhoek voldoende is.
3.4
Elke Hotelovereenkomst aangegaan door een Klant wordt geacht mede voor rekening en risico van deze Klant te zijn gesloten. Iedere betaling door een Gast zal de Klant in dezelfde mate bevrijden.

 

Artikel 4: Verplichtingen van Hotel De Achterhoek

4.1
Hotel De Achterhoek zal aan de Gast gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen accommodatie ter beschikking stellen en/of de overeengekomen dienst verlenen conform de binnen Hotel De Achterhoek geldende kwaliteitsnormen.
4.2
Hotel De Achterhoek verstrekt op het door de Klant ingegeven telefoonnummer een sms-bericht met een code, waarmee de Gast toegang kan verkrijgen tot het hotel, de kamer en de WiFi. Dit sms-bericht wordt toegezonden op de dag waarop de Gast in zal checken en is alleen geldig gedurende het gereserveerde verblijf.
4.3
De bepalingen zoals hiervoor onder 4.1 en 4.2 omschreven zijn niet van toepassing:

 • in geval van overmacht, zoals hierna omschreven in artikel 13;
 • indien de Gast niet verschijnt;
 • indien de Klant de in artikel 11 bedoelde waarborgsom of tussentijdse betaling niet, dan wel niet tijdig, heeft betaald;
 • indien de Klant niet, dan wel niet volledig, voldoet aan de verplichtingen die de Klant, uit welke hoofde dan ook, jegens Hotel De Achterhoek heeft.

4.4
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal Hotel De Achterhoek de accommodatie aan de Gast ter beschikking stellen van de overeengekomen inchecktijd, hetzij 14:00 uur op de dag der aankomst, hetzij 18:00 uur op de dag der aankomst tot 10:30 uur op de dag van vertrek.
4.5
Hotel De Achterhoek is gerechtigd om aan de Gast andere hotelaccommodatie aan te bieden dan volgens de Hotelovereenkomst ter beschikking zou worden gesteld. Voor het geval dit voor de Gast
bezwaarlijk is, heeft de Gast of de Klant het recht met onmiddellijke ingang de Hotelovereenkomst te beëindigen. Voor het geval de aangeboden en door de Klant of Gast geaccepteerde hotelaccommodatie goedkoper is dan de oorspronkelijk accommodatie, zal Hotel De Achterhoek het bedrag van de besparing aan de Gast of Klant ter beschikking stellen. Hotel De Achterhoek zal in geen geval gehouden zijn tot enige verdere schadevergoeding.

Artikel 5: Huisregels

5.1
Teneinde de orde en rust binnen Hotel De Achterhoek te bewaren en de goede kwaliteit van dienstverlening van alle gasten te waarborgen, kent Hotel De Achterhoek zogenaamde huisregels. Deze huisregels bevinden zich in de zogenaamde woonkamer en zijn voor de Gast duidelijk waar
neembaar.
5.2
Hotel De Achterhoek is gerechtigd om, zonder opzegtermijn, de Hotelovereenkomst met een Gast te beëindigen indien een Gast de huisregels overtreedt, dan wel zich dusdanig gedraagt dat orde, rust of normale exploitatie van het hotel daardoor kan worden verstoord. Op eerste verzoek dient de Gast het hotel te verlaten. Hotel De Achterhoek is niet gehouden haar verzoek te motiveren en
tevens is zij niet verplicht tot restitutie van de Reserveringswaarde.
5.3
Hotel De Achterhoek staat in haar hotel geen huisdieren toe.
5.4
Hotel De Achterhoek is gerechtigd om iedere Hotelovereenkomst wegens (vrees voor) verstoring van de openbare orde te ontbinden. Ontbinding vindt plaats na overleg met het plaatselijk gezag.
Hotel De Achterhoek is in die gevallen niet gehouden tot enige schadevergoeding.
5.5
Hotel De Achterhoek staat geen verblijf van kinderen onder tien jaar toe, tenzij daar in overleg tussen de Klant en Hotel De Achterhoek schriftelijk een uitzondering op is overeengekomen.
5.6
Hotel De Achterhoek plaatst geen bedden bij op kamers, tenzij daar in overleg tussen de Klant en Hotel De Achterhoek schriftelijk een uitzondering op is overeengekomen.

Artikel 6: Online-reserveringen

6.1
Bij de Online-reservering vult de Klant alle gevraagde gegevens in op het reserveringsformulier op de website en bevestigt de juistheid van de overgedragen informatie.
6.2
De Online-reservering komt tot stand nadat Hotel De Achterhoek het reserveringsformulier heeft ontvangen en dit aan de Klant heeft bevestigd.
6.3
Onverminderd het bepaalde in artikel 3 is Hotel De Achterhoek gerechtigd een Online-reservering te laten vervallen indien een Gast zich niet heeft gemeld op de eerste gereserveerde dag één uur na het overeengekomen inchecktijdstip.

 

6.4
Bij wijziging van de aankomst- en/of vertrekdatum vervalt de oorspronkelijke, definitieve, Online-reservering en zal, in onderling overleg, een nieuwe definitieve Online-reservering tot stand dienen te komen.
6.5
De in artikel 14.2 bedoelde bevestiging wordt via e-mail verzonden na ontvangst van het reserveringsformulier.
6.6
De Klant betaalt het totale bedrag van de Online-reservering ineens bij de reservering via de beveiligde betalingsmodule van I-deal.
6.7
De Klant kan geen aanspraak maken op kosteloze annulering; de Klant is in ieder geval tenminste een deel van de Reserveringswaarde verschuldigd volgens de volgende staffel, met een minimum
van € 35,–:
Annulering meer dan 14 dagen voor incheckdatum 15 %:
Annulering tussen of op 14 tot 7 dagen voor incheckdatum 30 %:
Annulering tussen of op 7 dagen tot 24 uur voor incheckdatum 60%:
Annulering op incheckdatum of gedurende 24 uur daaraan voorafgaand 100%:
6.8
Hotel De Achterhoek stelt de informatie op haar website met de grootste zorg samen, desondanks kunnen er bij de overdracht van gegevens en/of door technische storingen of andere omstandigheden onjuistheden in de gegevens voorkomen en/of de gegevens onvolledig zijn. Alle tot stand gekomen Online-reserveringen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten. Indien wijzigingen en/of fouten als bedoeld in dit artikel leiden tot wijziging van de prijs, heeft de Klant recht op kosteloze annulering. Aan de gedane Online-reservering kunnen in dat geval geen rechten worden ontleend.
6.9
Hotel De Achterhoek kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet of niet juist uitvoeren van de Online-reservering in geval van overmacht, of door toedoen van de Klant, alsook het
niet beschikbaar zijn van internet, het geen toegang hebben tot de website en inbraak van buitenaf, virussen of in geval van vooruitbetaling weigering van de bank.
6.10 In voorkomende gevallen is het mogelijk een Online-reservering te maken die per factuur betaald wordt. Dan moet worden voldaan aan de navolgende voorwaarden:
– de Online-reservering moet door een (zakelijke) Klant gemaakt worden voor een Gast;
– de Online-reservering moet uiterlijk 14 dagen voor de daadwerkelijke verblijfsdatum gedaan wor-
den;
– de factuur moet uiterlijk 14 dagen voor de daadwerkelijke verblijfsdatum betaald zijn;
– Hotel De Achterhoek heeft schriftelijk ingestemd met betaling per factuur, indien dit niet het
geval is komt de Hotelovereenkomst niet tot stand.

Artikel 7: Annulering

7.1
Het bepaalde in dit artikel geldt onverminderd het bepaalde overigens in deze voorwaarden. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de aansprakelijk van de Klant en/of derden op grond van het
geldende recht.
7.2
Een Hotelovereenkomst is onherroepelijk en kan niet worden geannuleerd, tenzij de Klant tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de Reserveringswaarde te betalen en dit aanbod door Hotel De
Achterhoek onverwijld wordt aanvaard.
7.2
Annulering dient schriftelijk, waaronder mede begrepen online, per e-mail en gedateerd te geschieden. Een Klant kan geen rechten ontlenen aan een mondelinge annulering.

Artikel 8: Waarborgsom en tussentijdse betaling

8.1
Hotel De Achterhoek kan van een Klant verlangen dat deze, tot zekerheid, een waarborgsom betaalt. Deze waarborgsom kan zowel betrekking hebben op reeds verrichte als nog te verrichten Diensten als op mogelijk te lijden schade.
8.2
De waarborgsom dient te worden betaald naast de Reserveringswaarde
8.3
De waarborgsom zal nooit hoger zijn dan € 150 per kamer.
8.4
Hotel De Achterhoek heeft het recht om de waarborgsom te verrekenen met al datgene dat de Klant op grond van deze voorwaarden, dan wel uit hoofde van de overeenkomst of welke andere hoofde dan ook, aan Hotel De Achterhoek verschuldigd is.
8.5
Hotel De Achterhoek heeft het recht om tussentijds betaling te verlangen voor de reeds geleverde Diensten.

 

8.6
Indien de waarborgsom niet of slechts gedeeltelijk wordt aangesproken zal het niet aangesproken deel na verloop van 14 dagen, na afloop van de Hotelovereenkomst, aan de Klant worden gerestitueerd door overboeking op het door de Klant aan Hotel De Achterhoek opgegeven bankrekeningnummer.

Artikel 9: Aansprakelijkheid van Hotel De Achterhoek

9.1
Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Hotel De Achterhoek, aanvaardt Hotel De Achterhoek geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.
9.2
Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Hotel De Achterhoek, aanvaardt Hotel De Achterhoek geen aansprakelijkheid voor schade aan of met voertuigen van de Gast veroorzaakt.
9.3
Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Hotel De Achterhoek, aanvaardt Hotel De Achterhoek geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaat als direct of indirect gevolg van enig gebrek of hoe ook genaamd, in of op enig onroerende of roerende zaak, waarvan Hotel De Achterhoek eigenaar is, dan wel die anderzijds ter beschikking staat van Hotel De Achterhoek.
9.4
Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Hotel De Achterhoek, aanvaardt Hotel De Achterhoek geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan of verdwijning van fietsen, geplaatst in de fietsenstalling, welke ter beschikking van de Gast wordt gesteld bij het Hotel De Achterhoek.
9.5
Een aansprakelijkheid van Hotel De Achterhoek zal nimmer verder gaan dan de waarde van de Hotelovereenkomst, dan wel de vergoeding voor de schade, zoals gedekt door de verzekering van Hotel De Achterhoek.
9.6
Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Hotel De Achterhoek, is Hotel De Achterhoek niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen van Gasten. De Klant vrijwaart Hotel De Achterhoek tegen aanspraken van Gasten dienaangaande.
9.7
Hotel De Achterhoek wordt door de Klant volledig gevrijwaard terzake van iedere aanspraak, hoe ook genaamd, welke een Gast of derde jegens Hotel De Achterhoek geldend maakt of mocht maken terzake van de aanspraken in de ruimste zin des woords van de met de Klant gesloten Hotelovereenkomst. Deze vrijwaringsverplichting geldt eveneens ten aanzien van de Hotelovereenkomst indien deze om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk is ontbonden.

Artikel 10: Aansprakelijkheid van Gast en/of Klant

10.1 De Klant en/of de Gast is/zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Hotel De Achterhoek of een derde is of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie en/of een onrechtmatige daad begaan door de Klant en/of Gast.
10.2 Deze aansprakelijkheid geldt ook ten aanzien van de overtreding van de huisregels begaan door de Gast.
10.3 Deze aansprakelijkheid geldt ook ten aanzien van schade die is veroorzaakt door enige zaak en/of ander goed waarvan de Klant en/of de Gast houder is, dan wel onder haar toezicht staat.

Artikel 11: Prijzen en betaling

11.1 De prijzen kunnen verschillen per type accommodatie, tijdstip van reserveren, betalingscondities en annuleringsvoorwaarden.
11.2 De Klant is de in de Hotelovereenkomst vermelde bedragen aan Hotel De Achterhoek verschuldigd. Hotel De Achterhoek kan voor bijzondere diensten, zoals een extra verschoning van de kamer, vergoeding aan de Klant en/of Gast in rekening brengen.
11.3 Alle rekeningen, daaronder begrepen de rekening terzake van annulering of no show, zullen door de Klant en/of de Gast worden voldaan per internetbetaling. Als plaats van betaling wordt aangewezen Laren.
11.4 De Klant en/of Gast is/zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle vorderingen die Hotel De Achterhoek uit welke hoofde dan ook op één van hen of beiden heeft en/of zal verkrijgen. De Klant, noch de Gast, kan/kunnen zich beroepen op enig voorrecht van uitwinning.
11.5 De Klant wordt geacht de Hotelovereenkomst mede namens elke Gast te sluiten. Door te verschijnen geeft de Gast te kennen dat de Klant bevoegd was hem terzake te vertegenwoordigen.

 

11.6 Hotel De Achterhoek heeft een retentierecht op alle goederen die door de Gast zijn meegebracht, zolang de Gast en/of de Klant niet geheel aan de betalingsverplichting richting Hotel De Achterhoek heeft voldaan.
11.7 Bij het uitblijven van betaling is de Klant en/of de Gast van rechtswege in verzuim. In dat geval is de Klant of de Gast zonder ingebrekestelling gehouden tot vergoeding van een vertragingsrente. De vertragingsrente bedraagt de wettelijke rente, verhoogd met 2% over het verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum.
11.8 De Klant of de Gast die op grond van het voorgaande in dit artikel in verzuim is, is vanaf 14 dagen na de dag waarop Hotel De Achterhoek hem vruchteloos heeft aangemaand, eveneens verschuldigd alle bijkomende buitengerechtelijke en pre-processuele kosten, alsmede alle gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten met een minimum van € 50,–.
11.9 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de verschuldigde executiekosten, vervolgens op de gerechtelijke en buitengerechtelijke en pre-processuele kosten, de rente, de schade en
vervolgens op de hoofdsom.
11.10 Betalingen geschieden in euro.

Artikel 12: Informatieverstrekking en privacy

12.1 De Gast is, mede in verband met wettelijke verordeningen, verplicht bij aankomst persoonlijke informatie te verstrekken en daartoe het registratieformulier volledig in te vullen.
12.2 Hotel De Achterhoek zal deze informatie gebruiken in verband met het verblijven van de Gast.
12.3 Voor het overige handelt Hotel De Achterhoek in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Privacy en haar eigen op de website aanwezige privacyverklaring.

Artikel 13: Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt onder meer verstaan ziekte onder personeel die bedrijfsvoering redelijkerwijs onmogelijk maakt, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking of bedrijfsbezetting, water-
schade, molest, terrorisme, brand, overstroming en/of overheidsmaatregelen.
13.2 In geval van overmacht kan Hotel De Achterhoek hetzij de Hotelovereenkomst annuleren, hetzij
opschorten. In dat geval is er geen verplichting aan de zijde van Hotel De Achterhoek tot vergoeding van enige schade.

Artikel 14: Gevonden voorwerpen

14.1 De Gast is gehouden in het hotel gevonden voorwerpen die in het hotel zijn verloren, dan wel achtergelaten, ten spoedigste bij Hotel De Achterhoek in te leveren.
14.2 Hotel De Achterhoek verkrijgt de eigendom van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na inlevering daarvan bij Hotel De Achterhoek heeft gemeld.
14.3 Toezending van verloren voorwerpen geschiedt voor rekening en risico van de Gast. Hotel De Achterhoek kan nimmer worden verplicht tot nazending.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op alle overeenkomsten, hoe ook genaamd, is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van buitenlandse wetten en verdragen zoals het Weens Koopverdrag.
15.2 Alle geschillen, hoe ook genaamd, die voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Overijssel.
15.3 Een eventuele ongeldigheid van één of meer bepalingen in de voorwaarden laat onverlet de geldigheid van de overige bepalingen. Wanneer een bepaling, om wat voor reden dan ook, ongeldig
blijkt, dan worden Hotel De Achterhoek en de Klant en/of Gast geacht een geldige bepaling te zijn overeengekomen die de ongeldige bepaling qua strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.